తాజా: పదవతరగతి తెలుగు పాఠాలు తెలుగు మీడియం వాయిస్ పాఠాలు అప్డేట్ చేయబడినవి.
ముందుగా 10th క్లాస్ మరియు 9th క్లాస్ పాఠాలు అప్డేట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది... ఆ తరువాత 8th క్లాస్ పాఠాలు అప్డేట్ చేయబడతాయి. క్విజ్-టైం తెలుగు వ్యాకరణం తెలుగు ఉపవాచకం హిందీ వ్యాకరణం ఇంగ్లీషు గ్రామర్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీషు 9th క్లాస్ పాఠాలు

10th క్లాస్ తెలుగు మీడియం ఆడియో పాఠాలు

littlethingstolisten_telugu

తెలుగు - తెలుగు మీడియం

10th క్లాస్ తెలుగు పాఠ్యాంశంలోని తెలుగు లెసన్స్ తెలుగు మీడియంలో పాఠాలను వినండి. ప్రతి లెసన్ టైటిల్ క్రిందుగా ఆయా లెసన్ కు సంభందించిన ఆడియో ఫైల్స్ కూర్పు చేయబడినవి. మీకు కావాల్సిన లెసన్ మీరు ఎంచుకుని వినవచ్చును. ఈ క్రింది వరుసలో ఉన్న ఆడియో ఫైల్లలో ఉన్న ప్లే బటన్ పై టచ్ చేయండి.

littlethingstolisten_hindi

హిందీ - తెలుగు మీడియం

10th క్లాస్ హిందీ పాఠ్యాంశంలోని హిందీ లెసన్స్ తెలుగు మీడియంలో పాఠాలను వినండి. ప్రతి లెసన్ టైటిల్ క్రిందుగా ఆయా లెసన్ కు సంభందించిన ఆడియో ఫైల్స్ కూర్పు చేయబడినవి. మీకు కావాల్సిన లెసన్ మీరు ఎంచుకుని వినవచ్చును. ఈ క్రింది వరుసలో ఉన్న ఆడియో ఫైల్లలో ఉన్న ప్లే బటన్ పై టచ్ చేయండి.

littlethingstolisten_english

ఇంగ్లీష్ - తెలుగు మీడియం

10th క్లాస్ ఇంగ్లీష్ పాఠ్యాంశంలోని ఇంగ్లీష్ లెసన్స్ తెలుగు మీడియంలో పాఠాలను వినండి. ప్రతి లెసన్ టైటిల్ క్రిందుగా ఆయా లెసన్ కు సంభందించిన ఆడియో ఫైల్స్ కూర్పు చేయబడినవి. మీకు కావాల్సిన లెసన్ మీరు ఎంచుకుని వినవచ్చును. ఈ క్రింది వరుసలో ఉన్న ఆడియో ఫైల్లలో ఉన్న ప్లే బటన్ పై టచ్ చేయండి.

littlethingstolisten_science
10th క్లాస్ మాథ్స్ వీడియో పాఠాలు
 • littlethingstolisten_science
  సైన్సు - తెలుగు మీడియం

  10th క్లాస్ సైన్స్ పాఠ్యాంశంలోని సైన్స్ లెసన్స్ తెలుగు మీడియంలో పాఠాలను వినండి. ప్రతి లెసన్ టైటిల్ క్రిందుగా ఆయా లెసన్ కు సంభందించిన ఆడియో ఫైల్స్ కూర్పు చేయబడినవి. మీకు కావాల్సిన లెసన్ మీరు ఎంచుకుని వినవచ్చును. ఈ క్రింది వరుసలో ఉన్న ఆడియో ఫైల్లలో ఉన్న ప్లే బటన్ పై టచ్ చేయండి.

  littlethingstolisten_social
  సోషల్

  10th క్లాస్ సోషల్ పాఠ్యాంశంలోని సోషల్ లెసన్స్ తెలుగు మీడియంలో పాఠాలను వినండి. ప్రతి లెసన్ టైటిల్ క్రిందుగా ఆయా లెసన్ కు సంభందించిన ఆడియో ఫైల్స్ కూర్పు చేయబడినవి. మీకు కావాల్సిన లెసన్ మీరు ఎంచుకుని వినవచ్చును. ఈ క్రింది వరుసలో ఉన్న ఆడియో ఫైల్లలో ఉన్న ప్లే బటన్ పై టచ్ చేయండి.

  10th Class English Medium Audio Lessons

  littlethingstolisten_telugu

  Telugu

  Listen 10th class Telugu lessons in English medium, click on play button to listen audio lessons.

  littlethingstolisten_hindi

  Hindi

  Listen 10th class Hindi lessons in English medium, click on play button to listen audio lessons.

  littlethingstolisten_english

  English

  Listen 10th class English lessons in English medium, click on play button to listen audio lessons.

  littlethingstolisten_maths

  Maths

  Listen 10th class Maths lessons in English medium, click on play button to listen audio lessons.

  littlethingstolisten_science

  Science

  Listen 10th class Science lessons in English medium, click on play button to listen audio lessons.

  littlethingstolisten_social

  Social

  Listen 10th class Social lessons in English medium, click on play button to listen audio lessons.

 • ఈ క్రింది క్విజ్-టైంలో కొన్ని ప్రశ్నలు ఆప్సన్లతో ఇవ్వబడ్డాయి! ఆప్లన్లను ఎంపిక చేయడం ద్వారా ప్రశ్నలకు సమాధానాలు తేలికగా తెలుసుకోవచ్చు!